Firma je platcom DPH, Všetky ceny sú vrátane DPH

Pre objednanie tovaru je potrebné vyplniť registračný formulár a odoslať objednávku.

Nákup alkoholu môže vykonať iba osoba staršia ako 18 rokov. V prípade zistenia porušenia vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť iba pred jej vyexpedovaním. Po zrealizovaní kúpno-predajnej transakcie nie je možné nákup zrušiť.  

Spôsob dodania tovaru a dodacie lehoty

Objednaný tovar je doručený v rámci Slovenskej a Českej republiky nasledujúcich spôsobom: 
Zaslaním tovaru prostredníctvom kuriéra - tovar je poistený kuriérskou službou.

Objednávka bude vybavená bez zbytočného odkladu a doručená najneskôr do 5 pracovných dní.
Pokiaľ hodnota objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky nepresahuje hodnotu 50 € s DPH, objednávateľ uhrádza aj poplatok za doručenie tovaru v hodnote 4,56 € s DPH v rámci celej Slovenskej republiky. V rámci Českej republiky sa uhrádza plná cena za dopravu a to 1 kartónu (6 fliaš)16,5€, 2 kartónov (12 fliaš) 17,5€ a 3 kartónov (18 fliaš) 19,5 s DPH v rámci celej Českej republiky. 

Pri kúpe tovaru cez internetový obchod www.slovakiawine.sk v rámci Slovenskej republiky nad 50 € s DPH máte dopravu zdarma!

V prípade, že objednaný tovar nie je k dispozícii na sklade, budeme Vás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme termín dodania a spôsob doručenia. 

Tovar je pri preprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru vždy ihneď skontrolujte nepoškodenosť obalu 
i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej služby Protokol o škode a ak to uznáte za vhodné tovar nepreberajte. 

Platba za tovar 

Platbu je možné zrealizovať online  na náš účet na základe predfaktúry, alebo na dobierku.

Pri platbe za tovar prostredníctvom dobierky uplatňujeme administratívny poplatok v rámci doručenia v Slovenskej republike 1.20 € s DPH a v Českej republike 3€ s DPH. 

Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene (tak ako bolo uvedené v čase objednávky), primerane zabaliť a odoslať tovar v dohodnutej lehote. 

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou (dopravu). 

Reklamácie

Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou poštou na adresu Wine Group s.r.o., Hradská 67/49, Blatné, 90082 alebo e-mailom na adresu: reklamacia@slovakiawine.sk Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. 
Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť v prípade, že bol dodaný iný druh tovaru, alebo v inom množstve ako ste si objednali. V takom prípade Vám dodáme chýbajúci tovar alebo zameníme chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, alebo dohodou Vám vrátime uhradenú cenu za nedodaný tovar.

Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu nášho skladu. Doručenie vráteného tovaru je na Vaše náklady. 

Záruka

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka. Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania fľaškovaného vína. Fľaškové vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch určených na ich skladovanie. Tie umožňujú víno uložiť vodorovne, čo zaručuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Ak by sa tak stalo, mohol by sa do fľaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostať vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na akosť vína. To sa samozrejme netýka fľašiek uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, ktoré môžu zostať stáť. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 10 - 15°C. Pred expedíciou z nášho skladu k Vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady 

Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom registračného a objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu dodania požadovaného tovaru a jeho fakturáciu. Nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využité

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode je spoločnosť Wine Group s.r.o. oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných používateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope www.slovakiawine.sk na účely registrácie používateľov, vedenia databázy registrovaných používateľov, spracovania objednávok, informovania používateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho plánu je Wine Group s.r.o. povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný Wine Group s.r.o. informovať o ich zmene  po prihlásení do e-shopu prostredníctvom formulára Používateľské konto.

Zakliknutím políčka "Súhlasím s obchodnými podmienkami" v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete Wine Grop s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári (meno, priezvisko, adresa, štátna príslušnosť, kontaktný e-mail, telefónne spojenie), ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu za účelom výkonu obchodnej činnosti Predávajúceho.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Wine Group s.r.o., ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti.

Záverečné ustanovenia

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.
Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.
Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.

 

Internetový obchod www.slovakiawine.sk prevádzkuje spoločnosť Wine Group s.r.o., Hradská 67/49, Blatné, 90082.
IČO:50124382 ,
IČ DPH: SK2120186629,
Číslo účtu : SK9411000000002942018027 .
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri : Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 108654/B